ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

کتاب دکتری آموزش پزشکی

در حال نمایش 8 نتیجه

آموزش عالی

آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت

آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب آموزش عالی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت

روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت

روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

ارزیابی و ارزشیابی آموزشی

ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت

ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب ارزیابی و ارزشیابی آموزشی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

روشهای تدریس

روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت

روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب روشهای تدریس دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

نظریه های یادگیری

نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت

نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب نظریه های یادگیری دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب طراحی آموزشی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی

اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت

اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

زبان تخصصی آموزش پزشکی

زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت

بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت

زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه کتاب زبان تخصصی آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت بسته آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420