ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

کتاب ارشد آمار

در حال نمایش 9 نتیجه

نمونه گیری

178 تومان

نمونه گیری، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع نمونه گیری درسنامه کامل و خلاصه درس جامع نمونه گیری

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل نمونه گیری نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل نمونه گیری

تست های تالیفی متعدد هر فصل نمونه گیری تست های تالیفی متعدد هر فصل نمونه گیری

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی نمونه گیری تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی نمونه گیری

تست های خودسنجی با جواب کلیدی نمونه گیری تست های خودسنجی با جواب کلیدی نمونه گیری

بی نیاز از تهیه سایر منابع نمونه گیری بی نیاز از تهیه سایر منابع نمونه گیری

نمونه گیری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر نمونه گیری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب نمونه گیری ۲۵۰ صفحه کتاب نمونه گیری ۷۱ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

رگرسیون

150 تومان

رگرسیون، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع رگرسیون درسنامه کامل و خلاصه درس جامع رگرسیون

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل رگرسیون نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل رگرسیون

تست های تالیفی متعدد هر فصل رگرسیون تست های تالیفی متعدد هر فصل رگرسیون

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی رگرسیون تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی رگرسیون

تست های خودسنجی با جواب کلیدی رگرسیون تست های خودسنجی با جواب کلیدی رگرسیون

بی نیاز از تهیه سایر منابع رگرسیون بی نیاز از تهیه سایر منابع رگرسیون

رگرسیون نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر رگرسیون نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب رگرسیون ۲۵۰ صفحه کتاب رگرسیون ۶۰ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

آمار ریاضی و احتمال

آمار ریاضی و احتمال، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار ریاضی و احتمال درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار ریاضی و احتمال

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار ریاضی و احتمال نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار ریاضی و احتمال

تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار ریاضی و احتمال تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار ریاضی و احتمال

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار ریاضی و احتمال تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار ریاضی و احتمال

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار ریاضی و احتمال تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار ریاضی و احتمال

بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار ریاضی و احتمال بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار ریاضی و احتمال

آمار ریاضی و احتمال نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آمار ریاضی و احتمال نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آمار ریاضی و احتمال ۲۵۰ صفحه کتاب آمار ریاضی و احتمال ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی آنالیز عددی

418 تومان

مبانی آنالیز عددی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی آنالیز عددی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی آنالیز عددی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی آنالیز عددی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی آنالیز عددی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی آنالیز عددی تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی آنالیز عددی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی آنالیز عددی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی آنالیز عددی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی آنالیز عددی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی آنالیز عددی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی آنالیز عددی بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی آنالیز عددی

مبانی آنالیز عددی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی آنالیز عددی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی آنالیز عددی ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی آنالیز عددی ۱۶۷ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی آنالیز ریاضی

653 تومان

مبانی آنالیز ریاضی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی آنالیز ریاضی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی آنالیز ریاضی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی آنالیز ریاضی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی آنالیز ریاضی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی آنالیز ریاضی تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی آنالیز ریاضی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی آنالیز ریاضی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی آنالیز ریاضی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی آنالیز ریاضی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی آنالیز ریاضی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی آنالیز ریاضی بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی آنالیز ریاضی

مبانی آنالیز ریاضی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی آنالیز ریاضی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی آنالیز ریاضی ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی آنالیز ریاضی ۲۶۱ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

390 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی ماتریس ها و جبرخطی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی ماتریس ها و جبرخطی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی ماتریس ها و جبرخطی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی ماتریس ها و جبرخطی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی ماتریس ها و جبرخطی تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی ماتریس ها و جبرخطی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی ماتریس ها و جبرخطی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی ماتریس ها و جبرخطی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی ماتریس ها و جبرخطی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی ماتریس ها و جبرخطی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی ماتریس ها و جبرخطی بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی ماتریس ها و جبرخطی

مبانی ماتریس ها و جبرخطی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی ماتریس ها و جبرخطی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی ماتریس ها و جبرخطی ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی ماتریس ها و جبرخطی ۱۵۶ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی علوم ریاضی

253 تومان

مبانی علوم ریاضی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی علوم ریاضی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی علوم ریاضی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی علوم ریاضی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی علوم ریاضی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی علوم ریاضی تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی علوم ریاضی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی علوم ریاضی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی علوم ریاضی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی علوم ریاضی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی علوم ریاضی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی علوم ریاضی بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی علوم ریاضی

مبانی علوم ریاضی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی علوم ریاضی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی علوم ریاضی ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی علوم ریاضی ۱۰۱ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

ریاضیات عمومی

1,115 تومان

ریاضیات عمومی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ریاضیات عمومی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ریاضیات عمومی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ریاضیات عمومی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ریاضیات عمومی

تست های تالیفی متعدد هر فصل ریاضیات عمومی تست های تالیفی متعدد هر فصل ریاضیات عمومی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ریاضیات عمومی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ریاضیات عمومی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی ریاضیات عمومی تست های خودسنجی با جواب کلیدی ریاضیات عمومی

بی نیاز از تهیه سایر منابع ریاضیات عمومی بی نیاز از تهیه سایر منابع ریاضیات عمومی

ریاضیات عمومی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر ریاضیات عمومی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب ریاضیات عمومی ۲۵۰ صفحه کتاب ریاضیات عمومی ۴۴۶ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

زبان تخصصی آمار

زبان تخصصی آمار، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی آمار درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی آمار

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی آمار نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی آمار

تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی آمار تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی آمار

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی آمار تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی آمار

تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی آمار تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی آمار

بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی آمار بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی آمار

زبان تخصصی آمار نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر زبان تخصصی آمار نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب زبان تخصصی آمار ۲۵۰ صفحه کتاب زبان تخصصی آمار ۲۵۰ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری