ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

کتاب ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

در حال نمایش 8 نتیجه

تعلیم و تربیت اسلامی

472 تومان

تعلیم و تربیت اسلامی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع تعلیم و تربیت اسلامی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع تعلیم و تربیت اسلامی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل تعلیم و تربیت اسلامی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل تعلیم و تربیت اسلامی

تست های تالیفی متعدد هر فصل تعلیم و تربیت اسلامی تست های تالیفی متعدد هر فصل تعلیم و تربیت اسلامی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی تعلیم و تربیت اسلامی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی تعلیم و تربیت اسلامی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی تعلیم و تربیت اسلامی تست های خودسنجی با جواب کلیدی تعلیم و تربیت اسلامی

بی نیاز از تهیه سایر منابع تعلیم و تربیت اسلامی بی نیاز از تهیه سایر منابع تعلیم و تربیت اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر تعلیم و تربیت اسلامی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب تعلیم و تربیت اسلامی ۲۵۰ صفحه کتاب تعلیم و تربیت اسلامی ۱۸۹صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

395 تومان

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

تست های تالیفی متعدد هر فصل سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت تست های تالیفی متعدد هر فصل سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت تست های خودسنجی با جواب کلیدی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

بی نیاز از تهیه سایر منابع سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت بی نیاز از تهیه سایر منابع سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۲۵۰ صفحه کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۱۵۸صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

635 تومان

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۵۴صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

695 تومان

روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های تالیفی متعدد هر فصل روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های تالیفی متعدد هر فصل روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بی نیاز از تهیه سایر منابع روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بی نیاز از تهیه سایر منابع روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۵۰ صفحه کتاب روش ها و فنون تدریس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۷۸ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

روانشناسی تربیتی

645 تومان

روانشناسی تربیتی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روانشناسی تربیتی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روانشناسی تربیتی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روانشناسی تربیتی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روانشناسی تربیتی

تست های تالیفی متعدد هر فصل روانشناسی تربیتی تست های تالیفی متعدد هر فصل روانشناسی تربیتی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روانشناسی تربیتی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روانشناسی تربیتی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روانشناسی تربیتی تست های خودسنجی با جواب کلیدی روانشناسی تربیتی

بی نیاز از تهیه سایر منابع روانشناسی تربیتی بی نیاز از تهیه سایر منابع روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روانشناسی تربیتی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روانشناسی تربیتی ۲۵۰ صفحه کتاب روانشناسی تربیتی ۲۵۸صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

روش های تحقیق

560 تومان

روش های تحقیق، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش های تحقیق درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش های تحقیق

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش های تحقیق نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش های تحقیق

تست های تالیفی متعدد هر فصل روش های تحقیق تست های تالیفی متعدد هر فصل روش های تحقیق

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش های تحقیق تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش های تحقیق

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش های تحقیق تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش های تحقیق

بی نیاز از تهیه سایر منابع روش های تحقیق بی نیاز از تهیه سایر منابع روش های تحقیق

روش های تحقیق نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روش های تحقیق نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روش های تحقیق ۲۵۰ صفحه کتاب روش های تحقیق ۲۲۴صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

532 تومان

آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۵۰ صفحه کتاب آمار تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۱۳ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

277 تومان

زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۲۵۰ صفحه کتاب زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۱۱۱صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420