ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

کتاب ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانی

در حال نمایش 8 نتیجه

نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

467 تومان

نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی

نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب نظارت و راهنمایی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱۸۷صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

887 تومان

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۳۵۵صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

540 تومان

مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۱۶صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

635 تومان

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۴صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

695 تومان

روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی

روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب روش ها و فنون تدریس آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۷۸صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

560 تومان

روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی

روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب روش های تحقیق آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۲۴صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

532 تومان

آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی

آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب آمار آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۱۳صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

277 تومان

زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۵۰ صفحه کتاب زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱۱۱ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری