ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

ارشد وزارت بهداشت منابع

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت منابع آزمون ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت
 

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۱ منابع ارشد آموزش بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۲ منابع ارشد آمار زیستی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۳ منابع ارشد اپیدمیولوژی

بسته آموزشی دکتری ۵۵۰۴ منابع ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۵ منابع ارشد اعضای مصنوعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۶ منابع ارشد اقتصاد بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۷ منابع ارشد ارگونومی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۸ منابع ارشد اکولوژی انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۹ منابع ارشد انفورماتیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۰ منابع ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی دکتری ۵۵۱۱ منابع ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۲ منابع ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۳ منابع ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

بسته آموزشی دکتری ۵۵۱۴ منابع ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۵ منابع ارشد تکنولوژی گردش خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۶ منابع ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۷ منابع ارشد رفاه اجتماعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۸ منابع ارشد ژورنالیسم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۹ منابع ارشد سلامت سالمندی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۰ منابع ارشد سلامت و ترافیک

بسته آموزشی دکتری ۵۵۲۰-۲ منابع ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۱ منابع ارشد علوم تشریحی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۲ منابع ارشد علوم و صنایع غذائی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۳ منابع ارشد فیزیولوژی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۴ منابع ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

بسته آموزشی دکتری ۵۵۲۵ منابع ارشد فناوری اطلاعات سلامت

بسته آموزشی دکتری ۵۵۲۶ منابع ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۷ منابع ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

بسته آموزشی دکتری ۵۵۲۸ منابع ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۹ منابع ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۰ منابع ارشد مددکاری اجتماعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۱ منابع ارشد مدیریت توانبخشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۲ منابع ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۳ منابع ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۴ منابع ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۵ منابع ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۶ منابع ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۷ منابع ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد مجموعه آموزش پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۹ منابع ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۰ منابع ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد مجموعه بهداشت محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۱ منابع ارشد سم شناسی محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۲ منابع ارشد مدیریت پسماند

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۳ منابع ارشد مهندسی بهداشت محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۴ منابع ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۴-۲ منابع ارشد بهداشت پرتو ها

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۵ منابع ارشد روان پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۶ منابع ارشد پرستاری داخلی جراحی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۷ منابع ارشد پرستاری سلامت جامعه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۸ منابع ارشد پرستاری کودکان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۹ منابع ارشد پرستاری نظامی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۰ منابع ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۱ منابع ارشد پرستاری توانبخشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۲ منابع ارشد پرستاری اورژانس

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۳ منابع ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۴ منابع ارشد پرستاری سالمندی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۵ منابع ارشد مدیریت پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد مجموعه روانشناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۶ منابع ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۷ منابع ارشد بهداشت روان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۸ منابع ارشد روانشناسی سلامت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۹ منابع ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد مجموعه فیزیوتراپی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۰ منابع ارشد فیزیوتراپی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۱ منابع ارشد فیزیوتراپی ورزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد علوم آزمایشگاهی ۱

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۲ منابع ارشد بیوشیمی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۳ منابع ارشد زیست فناوری پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۴ منابع ارشد ژنتیک انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد علوم آزمایشگاهی ۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۵ منابع ارشد ایمنی شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۶ منابع ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد علوم آزمایشگاهی ۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۷ منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۸ منابع ارشد میکروب شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۹ منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۰ منابع ارشد انگل شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد مجموعه علوم تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۱ منابع ارشد علوم تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۲ منابع ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۳ منابع ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۴ منابع ارشد تغذیه بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۴-۲ منابع ارشد تغذیه ورزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۵ منابع ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۶ منابع ارشد فیزیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد ارشد مجموعه مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۷ منابع ارشد ارشد مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۸ منابع ارشد مشاوره در مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع ارشد داروسازی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۹ منابع ارشد شیمی دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۰ منابع ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۱ منابع ارشد سم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۲ منابع ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۳ منابع ارشد علوم انتقال خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۴ منابع ارشد سلامت از دور

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۵ منابع ارشد سلامت در حوادث و بلایا

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۶ منابع ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان

 

نوشته قبلی

آزمون ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

نوشته بعدی

دکتری سراسری آزمون

84 دیدگاه در “ارشد وزارت بهداشت منابع

  1. سلام خسته نباشید
    چهار روز قبل بسته آموزشی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی رو خریداری کردم اما هنوز کتب کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دستم نرسیده، چند روز طول میکشه بسته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی به دستم برسه؟ ضمنا در شهر اصفهان هستم گفته بودید سفارش بدی زود میفرستیم

  2. سلام خسته نباشید
    چهار روز قبل بسته آموزشی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی رو خریداری کردم اما هنوز کتب کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دستم نرسیده، چند روز طول میکشه بسته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی به دستم برسه؟ ضمنا در شهر اصفهان هستم گفته بودید سفارش بدی زود میفرستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420