ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

ارشد وزارت بهداشت بسته

بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت
بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۱ ارشد آموزش بهداشت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۲ ارشد آمار زیستی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۳  ارشد اپیدمیولوژی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۳ ارشد سلامت و ترافیک

بسته آموزشی ارشد ۵۵۰۴ ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۵ ارشد اعضای مصنوعی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۶ ارشد اقتصاد بهداشت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۷ ارشد ارگونومی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۸ ارشد اکولوژی انسانی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۰۹ ارشد انفورماتیک پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۰ ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی ارشد ۵۵۱۱ ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۲ ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۳ ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

بسته آموزشی ارشد ۵۵۱۴ ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۵ ارشد تکنولوژی گردش خون

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۶ ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۷ ارشد رفاه اجتماعی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۸ ارشد ژورنالیسم پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۱۹ ارشد سلامت سالمندی

بسته آموزشی ارشد ۵۵۲۰ ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۱ ارشد علوم تشریحی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۲ ارشد علوم و صنایع غذائی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۳ ارشد فیزیولوژی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۴ ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

بسته آموزشی ارشد ۵۵۲۵ ارشد فناوری اطلاعات سلامت

بسته آموزشی ارشد ۵۵۲۶ ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۷ ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

بسته آموزشی ارشد ۵۵۲۸ ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۲۹ ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۰ ارشد مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۱ ارشد مدیریت توانبخشی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۲ ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۳ ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۴ ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۵ ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۶ ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۷ ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه آموزش پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۳۹ ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۰ ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه بهداشت محیط

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۱ ارشد سم شناسی محیط

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۲ ارشد مدیریت پسماند

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۳ ارشد مهندسی بهداشت محیط

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۴ ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۴-۲ ارشد بهداشت پرتوها

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد پرستاری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۵ ارشد روان پرستاری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۶ ارشد پرستاری داخلی جراحی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۷ ارشد پرستاری سلامت جامعه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۸ ارشد پرستاری کودکان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۴۹ ارشد پرستاری نظامی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۰ ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۱ ارشد پرستاری توانبخشی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۲ ارشد پرستاری اورژانس

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۳ ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۴ ارشد پرستاری سالمندی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۵ ارشد مدیریت پرستاری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه روانشناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۶ ارشد روانشناسی بالینی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۷ ارشد بهداشت روان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۸ ارشد روانشناسی سلامت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۵۹ ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه فیزیوتراپی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۰ ارشد فیزیوتراپی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۱ ارشد فیزیوتراپی ورزشی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد علوم آزمایشگاهی ۱

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۲ ارشد بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۳ ارشد زیست فناوری پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۴ ارشد ژنتیک انسانی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد علوم آزمایشگاهی ۲

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۵ ارشد ایمنی شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۶ ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد علوم آزمایشگاهی ۳

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۷ ارشد قارچ شناسی پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۸ ارشد میکروب شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۶۹ ارشد ویروس شناسی پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۰ ارشد انگل شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه علوم تغذیه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۱ ارشد علوم تغذیه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۲ ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۳ ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۴ ارشد تغذیه بالینی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۵ ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۶ ارشد فیزیک پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه مامایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۷ ارشد مامایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۸ ارشد مشاوره در مامایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد داروسازی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۷۹ ارشد شیمی دارویی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۰ ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۱ ارشد سم شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۲ ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۳ ارشد علوم انتقال خون

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۴ ارشد سلامت از دور

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۵ ارشد سلامت در حوادث و بلایا

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ۵۵۸۵ ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان

 

نوشته قبلی

آزمون ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

نوشته بعدی

دکتری سراسری آزمون

86 دیدگاه در “ارشد وزارت بهداشت بسته

 1. سلام
  بسته منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان رو خریداری کردم گفته بودید کتاب نحوه نگارش مقالات علمی و ISI داخل پکیج کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان میدهید اما داخل بسته نیست و کتاب قانون جذب و راز قبولی در کنکور که در سایت ندیدم داخل بسته کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان هست لطفا توضیح دهید چرا یک کتاب زیاد و یک کتاب کم است آیا هردوی این کتب برابر هستند؟
  ممنون

 2. سلام
  بسته منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان رو خریداری کردم گفته بودید کتاب نحوه نگارش مقالات علمی و ISI داخل پکیج کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان میدهید اما داخل بسته نیست و کتاب قانون جذب و راز قبولی در کنکور که در سایت ندیدم داخل بسته کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان هست لطفا توضیح دهید چرا یک کتاب زیاد و یک کتاب کم است آیا هردوی این کتب برابر هستند؟
  ممنون

 3. سلام
  منابع آزمون کارشناسی ارشد بزرگسالان رو برای قبولی در دانشگاه روزانه شهر تهران میخوام، آیا بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد بزرگسالان سنجش امیرکبیر نیاز من رو برای قبولی در این آزمون پوشش میده؟ همین رو بخونم کافیه؟
  لطف کنید زودتر جواب بدید ممنون میشم میخوام هرچه سریعتر خریداری کنم و شروع کنم
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420